RECHTSLEXIKON

JURIDISCH WOORDENBOEK

 

> Zurück zur Homepage

> Terug naar Home

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

B

Deutsch Nederlands
   
Bagatelldelikt bagateldelict
Bandendiebstahl bendediefstal
Bankakzept bankaccept
Bankgeheimnis bankgeheim
Bankrott bankroet
Basiszinssatz basisrentevoet
Bauherr opdrachtgever
Bauleitplanung bouwbeleid
Bauplanung bouwplan
Bauprozess bouwproces
Baurecht bouwrecht
Baurecht bouwrecht
Baustelle bouwterrein
Bauträger opdrachtgever/bouwonderneming, die op eigen grond bouwt met als doel de verkoop daarvan
Bauträgervertrag contract met de opdrachtgever/met de bouwondernemer, die op eigen grond bouwt met als doel de verkoop daarvan
Bauüberwachung bouwcontrole
beanstanden bezwaar hebben
Beauftragter gemachtigde
Bebauungsplan bebouwingsplan
bedingter Vorsatz voorwaardelijk opzet
Bedingung voorwaarde
bedingungsfeindlich voorwaardelijke vijandig
Beeidigung beëdiging
Beeinträchtigung benadeling
Beendigung beëindiging
Befangenheit vooringenomenheid
Beförderungsvertrag transportcontract
Befristung termijn
Befugnis bevoegdheid
Begehren eis
Beglaubigung legalisatie
Beglaubigungsvermerk waarmerk
Begnadigung gratie
Begründung motivatie
Begünstigung bevoordeling
Beigeordneter wethouder
Beihilfe ondersteuning
Beklagter gedaagde
Belehrung onderrichting
Beleidigung belediging
Benutzungsgebühr gebruikskosten
Benutzungsordnung gebruiksreglement
Beratung advies/beraadslaging
Berechtigter gerechtigde
Berichterstatter verslaggever
Berliner Testament Berlijnse testament
Berufsunfähigkeit arbeidsongeschiktheid
Berufung hoger beroep
Beschlagnahme inbeslagneming
beschränkte Haftung beperkte aansprakelijkheid
Beschuldigter beschuldigde
Beschwerde bezwaar
Besitz bezit
Besitzrecht recht van bezit
Besitzstörung turbatie
Beteiligter belanghebbende/betrokkene
Betreuung verzorging/begeleiding
Betriebsausgabe bedrijfsuitgave
Betriebseinnahme bedrijfsinkomst
Betriebsgefahr bedrijfsgevaar
Betriebsprüfung bedrijfscontrole
Betriebsrat ondernemingsraad
Betriebsrente bedrijfspensioen
Betriebswirtschaft bedrijfseconomie
Betrug fraude
Bevollmächtigter gemachtigde
Bevollmächtigung volmacht
Beweis bewijs
Beweisantrag bewijsaanbod
Beweisaufnahme gerechtelijk vooronderzoek
Beweiskraft bewijskracht
Beweislast bewijslast
Beweismittel bewijsmiddel
Beweiswürdigung waardering van het bewijs
bewusste Fahrlässigkeit bewuste nalatigheid
Bezahlung betaling
Bilanz balans
blanko Vollmacht blanco volmacht
Bonitätsprüfung verhaalsonderzoek
Bundesfinanzhof hoogste rechter voor financiële zaken
Bundesgerichtshof federaal gerechtshof/hoogste rechtelijke instantie van Duitsland
Bundesjustizministerium Nationaal Ministerie van Justitie
Bundesrechnungshof Bondsrekenkamer
Bundestag Bondsdag
Bundesverfassungsgericht constitutioneel hof/hoge raad van Duitsland, die de latere wetgeving toetst aan de grondwet
Bundesverwaltungsgericht administratieve bondsrechtbank/bondsrechtsmacht in bestuurszaken
Bundeszentralregister centrale bondsregister
Bußgeld boete
Bußgeldbescheid bekeuring
Bußgeldsache boetezaak boeteprocedure
Bußgeldverfahren procedure met betrekking tot een bekeuring

 

>Zurück zur Homepage

>Terug naar Home

Anwaltskanzlei Peters Eingangsbereich Erdgeschoss erste Etage

Durch einen Klick werden die Bilder vergrößert dargestellt.