RECHTSLEXIKON

JURIDISCH WOORDENBOEK

 

> Zurück zur Homepage

> Terug naar Home

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

I

Deutsch Nederlands
   
IAO/Internationale Arbeitsorganisation IAO/internationale arbeidsorganisatie
IATA/Internationale Luftfahrtvereinigung IATA/internationale luchtvaartvereniging
ICC/Internationale Handelskammer ICC/vereniging ten gunste van de behartiging van de internationale belangen van het bedrijfsleven
Identität identiteit
Identitätsfeststellung identiteitsvaststelling
Illegalität illegaliteit
Inhaltsirrtum fout in de inhoud
Immaterialgut immateriële rechtsgoederen
immaterieller Schaden immateriële schade
Immatrikulation immatriculatie
Immission imissie
Immissionsschutz bescherming tegen imissie
Immobilie onroerend goed/vastgoed
Immunität immuniteit
onschendbaarheid Unverzehrtheit
inenting/vaccinatie Impfung
import/invoer Import
importeur Importeur
impressum Impressum
in dubio pro reo in dubio pro reo/im Zweifel für den Angeklagten
op heterdaad in flagranti
inauguratie Inauguration
in bezitneming Inbesitznahme
indemniteit Indemnität
lijst/register Index
indicatie Indikation
indirecte vertegenwoordiging indirekte Stellvertretung
indirecte belasting indirekte Steuern
indirecte opzet indirekter Vorsatz
individueel arbeidsrecht Individualarbeitsrecht
individueel rechtsgoed Individualrechtsgut
indicatie/aanwijzing Indiz
bewijs door aanwijzing Indizienbeweis
endossement Indossament
endossant Indossant
geëndosseerde Indossat
industrie/nijverheid Industrie
kamer van koophandel en fabrieken Industrie- und Handelskammer
industriegebied Industriegebiet
informant/zegsman Informant
vrijheid van informatie Informationsfreiheit
informatiesysteem Informationssystem
infrastructuur Infrastruktur
bezitter/houder/toonder Inhaber
aandeel aan toonder Inhaberaktie
papier aan toonder Inhaberanteilsschein
toonderclausule Inhaberklausel
papier aan toonder Inhaberpapier
cheque aan de toonder Inhaberscheck
schuldbrief aan de toonder Inhaberschuldverschreibung
in hechtenis nemen/arresteren inhaftieren
arresteerde Inhaftierter
in hechtenisneming/arrestatie Inhaftierung
fout in de inhoud Inhaltsirrtum
recht van initiatief Initiativrecht
incompatibiliteit/onverenigbaarheid Inkompatibilität
incorporatie Inkorporation
inwerkingtreding in Kraft treten
binnenland Inland
binnenlands bestuur innere Verwaltung
vakvereniging Innung
inquisitieprincipe Inquisitionsmaxime
inquisitieproces Inquisitionsprozess
advertentie Inserat
insiderhandel Insiderhandeln
onderscheidingsteken Insignien
insolventie/faillissement Insolvenz
afdeling insolventie bij de handel- en familierechtbank Insolvenzgericht
insolventiewet Insolvenzgesetz
insolventieschuldeiser Insolvenzgläubiger
insolventieregeling Insolvenzordnung
insolventieplan Insolvenzplan
insolventierecht Insolvenzrecht
insolventieschuldenaar Insolvenzschuldner
insolventieproces Insolvenzverfahren
in orde houden instand halten
in goede staat zetten instand setzen
instantie Instanz
loop van een proces door verschillende instanties Instanzenweg
overgang van een rechtszaak van de volgende instantie Instanzenzug
institutie/instelling Institution
instructie/onderzoek Instruktion
instrument Instrument
in subordinatie in Subordination
integratie Integration
integriteit Integrität
belangstelling Interesse
interim/tussentijd Interim
internationale kamer van koophandel en industrie internationale Handelskammer/ICC
internationale scheidsgerechtigheid internationale Schiedsgerichtsbarkeit
internationale jurisdictie internationale Zuständigkeit
internationaal gerechtshof internationaler Gerichtshof
internationaal monetair fonds internationaler Währungsfonds/IWF
internationaal kooprecht internationales Einheitskaufrecht/CISG
internationaal privé-recht internationales Privatrecht
internationaal recht internationales Recht
intervenient/tussenkomende partij Intervenient
tussenkomst/interventie Intervention
eis tot tussenkomst Interventionsklage
invaliditeitsverzekering Invalidenversicherung
invaliditeit Invalidität
inventaris/inboedel Inventar
inventarisatie Inventur
investering Investition
belegging/investment Investment
beleggingsfonds Investmentfonds
investment-trust/beleggingsmaatschappij Investmentgesellschaft
verbindende eenzijdige belofte invitatio ad offerendum
bloedschande/incest Inzest
door het recht zelf Ipso iure/durch das Recht selbst
in dwaling brengen/misleiden irreführen
misleiding Irreführung
psychiatrisch ziekenhuis/krankzinnigengesticht Irrenanstalt
dwaling/vergissing Irrtum
ISBN/internationaal standaard boeknummer ISBN
recht Recht
internationaal monetair fonds IWF/internationaler Währungsfonds

 

>Zurück zur Homepage

>Terug naar Home

Anwaltskanzlei Peters Eingangsbereich Erdgeschoss erste Etage

Durch einen Klick werden die Bilder vergrößert dargestellt.