RECHTSLEXIKON

JURIDISCH WOORDENBOEK

 

> Zurück zur Homepage

> Terug naar Home

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

K

Deutsch Nederlands
   
Kabinett kabinet
Kabinettsbeschluss kabinetsbesluit
Kabotage cabotage/binnenlandstransport
Kabotagefreiheit vrijheid in binnenlandstransport
Kaduzierung nietigverklaring/gedwongen uitsluiting van een aandeelhouder
Kalkulation calculatie/kostenberekening
Kalkulationsirrtum miscalculatie
Kammer kamer van de rechtbank
Kämmerer gemeenteontvanger/financieel beheerder
Kandidatur kandidatuur
Kanzlei advocatenkantoor/notariskantoor/griffie
Kanzler kanselier
Kanzleramt kanselarij/ministerie van algemene zaken
Kapital kapitaal/fonds
Kapitalanlage kapitaalbelegging
Kapitalanlagebetrug kapitaalbeleggingsfraude
Kapitalanlage-Gesellschaft beleggingsmaatschappij/investment-trust
Kapitalanleger belegger
Kapitalerhöhung kapitaalverhoging
Kapitalertrag opbrengst van kapitaal
Kapitalertragssteuer couponbelasting
Kapitalgesellschaft kapitaalvennootschap
Kapitalmarkt kapitaalmarkt/geldmarkt
Kapitalverbrechen kapitaaldelict/zwaar misdrijf
Kapitalverkehrsfreiheit vrijheid in kapitaalverkeer
Karenzzeit wachttijd
Kartellbehörde kartelambt
Kartellgesetz wet op de kartelvorming/mededelingswet
Kartellrecht kartelrecht
Kassation cassatie/vernietiging
Kassenarzt fondsdokter
Kasuistik casuïstiek
Katasteramt kadaster
Kauf auf Probe koop op proef
Kauf nach Muster koop op monster
Kaufmann koopman
kaufmännisches Bestätigungsschreiben commerciële bevestigingsschrijven
kaufmännisches Zurückbehaltungsrecht commercieel recht van terughouding
Kaufpreis koopprijs/aankoopsom
Kaufrecht recht van inkoop en verkoop
Kaufvertrag koopcontract
kausal causaal/oorzakelijk
Kausalität causaliteit/oorzakelijkheid
Kausalzusammenhang causaal verband
Kaution borg/zekerheid
kennen müssen moeten kennen
Kenntnis kennis
Kenntnisnahme kennisneming
Kettenarbeitsverhältnis reeks elkaar opvolgende tijdelijke arbeidscontracten
Kidnapper kidnapper
Kind kind
Kindererziehung opvoeding van een kind
Kindergeld kinderbijslag
Kindesannahme adoptie
Kindesentziehung ontvoering van een kind om het aan een voogd of ouder te onttrekken
Kindestötung kinderdoodslag
Kindschaftssache aangelegenheid tussen kind en ouder
Kirchengemeinde parochie
Kirchenrecht kerkelijk recht/canoniek recht
Kirchensteuer kerkelijke belasting
Klage rechtsvordering/dagvaarding
Klageänderung wijziging van eis
Klageantrag civiele eis
Klagebegründung conclusie van eis
Klageerhebung instelling van rechtsvordering
Klageerwiderung conclusie van antwoord
Klagefrist termijn voor het instellen van een eis
Klagegrund grondslag der rechtsvordering
Klagehäufung cumulatie
Kläger eisende partij
Kläranlage waterzuiveringsinstallatie
Klausel clausule
Klient cliënt
Klinik kliniek/ziekenhuis
Knappschaft vereniging van mijnwerkers
Knebelungsvertrag wurgcontract
Koalitionsfreiheit recht van de vereniging
Kodifikation codificatie
Kokain cocaïne
Kollege collega
Kollegium college
das Kollektiv collectief
Kollektivarbeitsrecht collectief arbeidsrecht
Kollektivbeleidigung collectieve belediging
Kollektiveigentum collectief eigendom
Kollektivschuld collectieve Schuld
Kollektivvertrag collectief contract/collectieve arbeidsovereenkomst
Kollision collisie/botsing
Kollisionsnorm collisienorm
Kollisionsrecht collisierecht
Kollusion collusie/heimelijke verstandhouding
Kolonie kolonie/nederzetting
Kommanditgesellschaft/KG commanditair vennootschap/CV
Kommanditist commanditair/stille vennoot
Kommissar commissaris/inspecteur van politie
Kommission commissie
Kommission der europäischen Union Europese commissie
Kommissionär commissionair
Kommittent committent/lastgever
Kommunalrecht gemeenterecht
Kommunalverfassung gemeentewet
Kommunalverwaltung gemeentebestuur
Kommunalwahl gemeenteraadsverkiezingen
Kommune gemeente
Kompendium handboek
Kompensation compensatie/vergoeding
Kompetenz competentie/bevoegdheid
Kompetenzkonflikt competentiegeschil/bevoegdheidsgeschil
Komplementär complementaire vennoot
Komplize medeplichtige
Komplott complot/samenspanning
Kondiktion condictio
Kondition conditie
kondizieren terugvorderen
Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit/KSZE conferentie voor veiligheid en samenwerking in Europa/CVSE
Konfession confessie
Konfiskation inbeslagneming/confiscatie/verbeurdverklaring
Konföderation confederatie/bond
Kongress-Abgeordneter congreslid/parlementslid
konkludent concludent/sluitend
konkrete Normenkontrolle rechtelijke toetsing van een rechterlijke uitspraak
Konkurs faillissement
Konkursanfechtung vordering tot revocatie/rechtsvordering tot nietigverklaring
Konkursantrag faillissementsaanvraag
Konkursforderung concurrente vordering
Konkursgläubiger schuldeiser
Konkursgrund reden van faillissement
Konkursmasse failliete boedel/faillissementsgoederen
Konkursrecht faillissementsrecht
Konkursstraftat strafbaar feit in faillissementsrecht
Konkursverfahren faillissementsprocedure
Konkursverwalter curator bij een faillissement
Konnexität connexiteit
Konnossement cognossement/ladingsbrief
Konsens consensus/toestemming
Konsensualvertrag consensueel contract
Konsolidation consolidatie
Konsortium consortium/syndicaat
konstitutionell constitutioneel/grondwettelijk
Konstruktionsfehler constructiefout
Konsulat consulaat
Konsulent rechtskundig adviseur
Konsumgenossenschaft coöperatieve winkel
Kontingent contingent
Konto lopende rekening
Kontoauszug rekeningsafschrift
Kontokorrent rekening-courant
Kontokorrent-Kredit krediet in rekening courant
Kontostand saldo
Kontrahierungszwang dwang te contracteren
Kontrakt contract
Kontrolle controle
Kontrolleur controleur
Kontrollrat controleraad
Konvention zum Schutz der Menschenrechte verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
Konventionalstrafe bedwongen straf/contractuele boetebedinging
Konzern concern
Konzernrecht concernrecht
Konzession concessie/permissie/vergunning
Konzessionär concessiehouder/concessionaris
Konzessionsabgabe concessiebelastingaanslag
Kooperation coöperatie
Kopfsteuer hoofdelijke omslag/personele belasting
Körperschaft vereniging/rechtspersoon
Körperschaftssteuer vennootschapsbelasting
Körperverletzung lichamelijk letsel
Korrespondenz correspondentie/briefwisseling
Korruption corruptie
Kosten kosten/onkosten
Kostendeckung kostendekking
Kostenentscheidung kostenbeslissing
Kostenfestsetzung begroting van kosten
Kostenfestsetzungsbeschluss beslissing inzake kosten/vaststelling door de rechter van het bedrag der proceskosten
Kostenordnung kostenverordening
Kostenrecht kostenrecht
Kostenvoranschlag raming der kosten/begroting van de kosten
Kraftfahrzeug motorvoertuig
Kraftfahrzeugbrief eigendomsbewijs
Kraftfahrzeughalter eigenaar van een motorvoertuig
Kraftfahrzeug-Kennzeichennummer nummerbord
Kraftfahrzeugschein kentekenbewijs/inschrijvingsbewijs van een voertuig
Kraftfahrzeugsteuer motorrijtuigenbelasting
Kraftfahrzeugversicherung autoverzekering
Kraftverkehr gemotoriseerd verkeer
Kraftverkehrsordnung verkeersverordening voor gemotoriseerd verkeer
Krankengeld ziekengeld
Krankenhaus ziekenhuis
Krankenkasse ziekenfonds
Krankenpflege ziekenverpleging
Krankenschein ziekenbriefje/doctorattest, dat iemand ziek verklaard
Krankenversicherung ziekteverzekering
Kredit krediet
Kreditauftrag kredietopdracht
Kreditbetrug kredietfraude
Kreditbrief kredietbrief/accreditief
Kreditgeber kredietgever
Kreditinstitut kredietinstelling
Kreditkarte kredietkaart
Kreditkauf koop op krediet
Kreditnehmer kredietnemer/gebeneficeerde
Kreditschädigung kredietschade
Kreditvertrag kredietcontract
Kreditwesen kredietwezen/kredietstelsel
kreditwürdig kredietwaardig
Kreis district
Kreisausschuss districtsbestuur
kreisfrei niet onder een district vallend
Kreisordnung districtsverordening
Kreistag districtsvergadering
Kriminalität criminaliteit
Kriminalpolizei recherche
Kriminalsache criminele zaak
Krimineller misdadiger/delinquent
Kriminologie criminologie
Kronzeuge kroongetuige
KSZE/Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit CVSE/conferentie voor veiligheid en samenwerking in europa
Kulanz coulance
Kulturhoheit onderwijskundige autonomie
Kumulation cumulatie/opeenhoping
kündbar opzegbaar
Kunde klant/cliënt
Kündigung opzegging/ontslag
Kündigungsfrist opzeggingstermijn/ontslagtermijn
Kündigungsschutz bescherming tegen opzegging
Kündigungsschutzverfahren procedure ten aanzien van bescherming tegen opzegging
Kunstfehler kunstfout
Kuratel curatele/voogdij
Kurator curator
Kurzarbeit verkorte werktijd/arbeidsspreiding
Küstengewässer territoriale zee

 

>Zurück zur Homepage

>Terug naar Home

Anwaltskanzlei Peters Eingangsbereich Erdgeschoss erste Etage

Durch einen Klick werden die Bilder vergrößert dargestellt.