RECHTSLEXIKON

JURIDISCH WOORDENBOEK

 

> Zurück zur Homepage

> Terug naar Home

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

H

Deutsch Nederlands
   
Habilitation habilitatie
Haft aanhouding/hechtenis/detentie/arrest
Haftbefehl bevel tot aanhouding/in hechtenisneming
haften aansprakelijk zijn
Haftpflicht wettelijke aansprakelijkheid
Haftpflichtversicherung wettelijke aansprakelijkheidsverzekering/WA-verzekering
Haftprüfung onderzoek na verlenging van voorlopige hechtenis
Haftstrafe gevangenisstraf
Haftung aansprakelijkheid
Haftung für Verhalten Dritter aansprakelijkheid voor derden
Haftungsausschluss geen aansprakelijkheid
Haftungsbeschränkung werking van aansprakelijkheid
Hafturlaub proefverlof
Hagelschaden hagelschade
Halter houder/eigenaar
Handelsabkommen handelsverdrag
Handelsbilanz handelsbalans
Handelsbrauch handelsgewoonte/usance
Handelsgericht handelsrechtbank
Handelsgeschäft handelszaak
Handelsgesellschaft handelsvennootschap
Handelsgesetzbuch wetboek van koophandel
Handelsgewerbe handelsbedrijf
Handelskammer kamer van koophandel en industrie
Handelskauf handelskoop
Handelsrecht handelsrecht
Handelsregister handelsregister/kamer van koophandel
Handelsvertreter handelsvertegenwoordiger
Handlungsbevollmächtigter handelsgevolmachtigde
Handlungsfähigkeit handelingsbekwaamheid
Handlungsvollmacht volmacht
Handschellen handboeien
Handwerk handwerk
Handwerker handwerker/aannemer
Handwerkskammer kamer van ambachten en neringen
Härtefall onbillijk geval
Hauptaktionär hoofdaandeelhouder
Hauptforderung belangrijkste eis
Hauptleistungspflicht plicht tot hoofdprestatie
Hauptmangel belangrijkste gebrek
Hauptsache hoofdzaak/zaak ten principale
Haupttäter hoofddader
Hauptverfahren openbare behandeling
Hauptverhandlung behandeling ter terechtzitting
Hauptversammlung aandeelhoudersvergadering
Hauptversammlungsbeschluss besluit van de aandeelhoudersvergadering
Hauptzeuge kroongetuige/hoofdgetuige
Haus huis
Hausdurchsuchung huiszoeking
Hausfriedensbruch huisvredebreuk/schending van huisvrede
Haushaltsgesetz begrotingswet
Haushaltsplan begrotingsontwerp
Hausrat inboedel
Haustürgeschäft huis-aan-huis verkoop
Hausverbot verbod een huis of gebouw te betreden
Hehler heler
Hehlerei heling
Heimarbeit thuiswerk
Heirat huwelijk/bruiloft
Heiratsbuch trouwboekje
Heiratserlaubnis toestemming om te trouwen
Heiratsurkunde huwelijksakte
Heizkosten verwarmingskosten
Hemmung remming/schorsing
Heranwachsender adolescent/tussen 18 en 21 jaar
Herausgabe teruggave
Herausgabeanspruch revindicatie/opvorderingrecht
Heroin heroïne
Herstellung productie
hinreichender Tatverdacht voldoende verdenking
Hinterbliebener nabestaande
Hinterleger bewaargever
Hinterlegung bewaargeving/consignatie
hinterlistig boosaardig/sluw
Hinterziehung ontduiking
Hinweispflicht aanduidingplicht
Hirntod hersendood
höchstpersönlich in hoogsteigen persoon
Höchstpreis maximumprijs
Hoheitsakt door de overheid verrichte actie
Hoheitsrecht soeverein recht
Holding holding
Holding-Gesellschaft holdingcompany/holdingvennootschap
Holschuld haanschuld
Honorar honorarium
Hundesteuer hondenbelasting
Hypothek hypotheek
Hypothekenbrief hypotheekakte
Hypothekenschuldner hypotheekgever

 

>Zurück zur Homepage

>Terug naar Home

Anwaltskanzlei Peters Eingangsbereich Erdgeschoss erste Etage

Durch einen Klick werden die Bilder vergrößert dargestellt.